Pärnu säästev areng

Kokkuvõte säästva arengu rakendamisest Pärnu linnas.

Säästev areng ja Agenda 21

 • Säästva arengu tunnustamine sai alguse Rio de Janeiro’s Brasiilias 1992 aastal
 • Seal võeti vastu 177 riigi poolt ülemaailmne säästva arengu deklaratsioon Agenda 21
 • Pärnu kohalik Agenda 21 e. säästva arengu kava sai valmis 2004 aastal
 • Säästev areng käsitleb vähemalt kolme valdkonda: keskkond, majandus ja ühiskond

Säästva arengu näitajad

 • Keskkonna, majanduse ja ühiskonna koostoimimist on raske hinnata
 • Selleks on ÜRO Säästva Arengu Komisjon valinud kindlad näitajad, mille järgi saab hinnata ja võrrelda erinevate piirkondade arengut
 • Ühtset koondnäitajat erinevate valdkondade kohta ei ole olemas

Kõrgeim omandatud haridustase Pärnu linnas

 • Ühiskonna seisukohalt on oluline hariduse, üldsuse teadlikkuse ja koolitatuse tase

img3

Veeressursi kasutamine ja kvaliteet

 • Põhjavee varusid hinnatakse Pärnus piisavateks. Vee tarbimine ei ületa veeressursi taastumiskiirust
 • Biokeemiline hapnikutarve näitab pinnaveekogudesse juhitud puhastamist vajava vee reostamiskoormust
 • 2001 aastal renoveeriti Pärnu reoveepuhastusseadmeid

img5

Oluline näitaja vee kvaliteedi määramiseks on hapniku kogus, mis mikroobidel on vajalik vees oleva orgaanilise aine lagundamiseks. Suure koguse reoainete kogunemisel veekogusse põhjustab hapniku vähenemise ja vee-elustiku lämbumise.

Õhureostus

 • 80% Pärnu linna õhusaastest on pärit transpordist
 • Tähtis on säästlik liikluskorraldus
 • Pärnus on välja arendatud jalgrattateede võrgustik, mis võimaldab jalgrattal läbida linna olulised piirkonnad

img6

Seega on oluline säästlik liikluskorraldus. Välja on ehitatud jalgrattateede võrgustik, mis võimaldab liikuda kõigi olulisemate punktide vahel.

img7

img9

Kõigi majandusharude kujunemise eelduseks on olnud head kohalikud loodusressursid.

Kasutatud materjalid:

Pärnu kohalik Agenda 21
http://www.parnu.ee/fileadmin/user_upload/materjalid/agenda_est.pdf
Säästva arengu näitajad. Statistikaamet
http://www.stat.ee/29174
Statistikaameti andmebaas
http://www.stat.ee/andmebaas
Pärnu linna eelarve

Advertisements